Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie
#1
Kochane Dziewczyny – praktycznie wszystkie jesteśmy ubezpieczone na życie, posiadamy różne polisy typu „rodzina”, świadczenia szpitalne i inne ...
Ubezpieczone jesteśmy w ramach grupowych ubezpieczeń w pracy lub w ramach ubezpieczeń indywidualnych.
Zróbmy listę ubezpieczycieli „przyjaznych” rodzicom po stracie, wypłacających odszkodowania za pobyt w szpitalu, śmierć dziecka.
Wystarczy przejrzeć własne OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) i wpisać na stronę co proponuje nam nasz ubezpieczyciel. Jeśli jesteście w grupowym ubezpieczeniu w pracy – wystarczy udać się do własnej kadrowej i poprosić o kopię OWU.

Towarzystwa Ubezpieczeń Na Życie:
- Aegon
- Allianz Polska
- Amplico AIG Life
- Aspecta Życie
- Benefia Życie
- Cardif Polska
- Commercial Union Polska
- Compensa Życie
- Concordia Capital
- Ergo Hestia
- Europa
- FinLife
- Generali Życie
- Gerling Życie
- Inter-Życie
- MetLife (II)
- ING Nationale-Nederlanden
- Nordea Życie
- Polisa Życie
- Pramerica Życie
- Prevoir Vie Oddział w Polsce
- PZU Życie
- Royal Życie
- Sampo Życie
- Signal Iduna Życie
- Skandia Życie
- Uniqa Życie
- Universum-Życie
- TUnŻ Warta
- Winterthur Życie

Przejrzałam internet w poszukiwaniu OWU poszczególnych firm ubezpieczeniowych – niestety nie wszystkie Towarzystwa podają do wglądu szczegółowe warunki, a jedynie luźno rzucone punkty-zdarzenia, za które wypłacane są odszkodowania. Co znalazłam ? Proszę:

TUnŻ WARTA – to mój ubezpieczyciel – poniżej warunki mojego grupowego ubezpieczenia – interesujące i dotyczące nas punkty OWU – grupowe ubezpieczenie na Zycie „XXI – Rodzina” :
- dzienne świadczenie szpitalne (dodatkowe ubezpieczenie) – pobyt w szpitalu musi trwać co najmniej 4 dni, przy czym „ochrona ubezpieczeniową w zakresie dziennego świadczenia szpitalnego nie są objęte przypadki pobytu w szpitalu w związku z ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym i sztucznym – z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu”;
- zgon noworodka – z tytułu zgonu noworodka wypłacane jest świadczenie, przy czym zgon noworodka to „zgon dziecka poczętego lecz nienarodzonego, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 28 tc oraz zgon dziecka, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia”.

ING Nationale-Nederlanden – Grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników „Razem w ING” – ubezpieczenie posiada w swojej ofercie:
- Pakiet zdrowotny – w ramach pakietu ochroną ubezpieczeniową objęty jest m.in. pobyt ubezpieczonego w szpitalu – niestety brak na stronie ING szczegółowych danych o koniecznej ilości dni pobytu w szpitalu, po których wypłacane jest takie odszkodowania oraz dotyczących wyłączenia odpowiedzialności za pobyt w szpitalu w wyniku poronienia;
- Pakiet rodzinny – w ramach pakietu ochroną ubezpieczeniową objęte są narodziny i śmierć dziecka – niestety również brak szczegółowych warunków – jest jedynie informacja treści: „świadczenie wypłacane jest Ubezpieczonemu w przypadku narodzin martwego dziecka lub śmierci dziecka, które nie przekroczyło 25 roku życia”.

Amplico AIG Life – OWU „Nasza Firma Plus” – w ofercie jest:
- grupowe rodzinne ubezpieczenie na życie, w którym „zdarzeniem ubezpieczeniowym jest śmierć małżonka, dziecka lub rodzica lub urodzenie się dziecka”, jednakże „odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie ubezpieczenia na wypadek śmierci dziecka rozpoczyna się w 14 dniu jego życia i wygasa w dniu 19 urodzin lub 25 urodzin w przypadku dalszego kształcenia” – brak ubezpieczenia na wypadek urodzenia martwego dziecka;
- grupowe ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu (pow. 3 kolejnych dni w wyniku choroby, lub 1 dnia w wyniku wypadku) – jednakże „świadczenie z tytułu Umowy Dodatkowej nie zostanie wypłacone, jeżeli hospitalizacja wynika lub jest związana z: (...) ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym (za wyjątkiem komplikacji w okresie połogu zagrażającym życiu kobiety) oraz leczeniem bezpłodności.

Nordea Życie – OWU na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego „Nordea Partner” – zakres ubezpieczenia obejmuje:
- nieszczęśliwy wypadek – jednakże „Nordea nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Trwałej Utraty Zdrowia przez Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli trwała utrata zdrowia wynikła z jakichkolwiek chorób i stanów chorobowych, w tym takich, które wystąpiły nagle np. (...), zakłócenia ciąży i porodu”;
- leczenie szpitalne – jednakże „Nordea nie ponosi odpowiedzialności z tytułu leczenia szpitalnego Ubezpieczonego, jeżeli leczenie to spowodowane było ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub aborcją”;
- zgon dziecka („zgon dziecka lub urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonemu”) – tu nie znalazłam ograniczeń odpowiedzialności, związanych m.in. z terminacją ciąży.

Uniqa Życie – ubezpieczenie zdrowotne „Zdrowie & Harmonia” :
- pobyt w szpitalu – „pobyt trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny” – „przez leczenie szpitalne, w rozumieniu niniejszych OWU, rozumie się leczenie w ramach koniecznego z medycznego punktu widzenia pobytu w szpitalu”;
- nie znalazłam pakietów tzw. „rodzinnych” (?)

Winterthur Życie – OWU grupowe ubezpieczenie na życie „Trafna Decyzja” :
- pobyt w szpitalu, operacje, rekonwalescencja – pobyt w szpitalu musi trwać co najmniej 4 dni nieprzerwanie, musi się wiązać z „nieszczęśliwym wypadkiem” – wyklucza się odpowiedzialności za pobyt w szpitalu związany „z ciążą, porodem lub połogiem”; świadczenie z tytułu operacji medycznej również „nie zostanie wypłacone, jeżeli operacja medyczna jest związana z poddaniem się przez Ubezpieczonego zabiegowi w związku z ciążą, porodem, połogiem, powikłaniami ciąży, poronieniem samoistnym lub sztucznym”;
- urodzenie martwego noworodka – „urodzenie się martwego noworodka, w akcie urodzenia którego Ubezpieczony wymieniony jest jako jego rodzic”; w OWU martwy noworodek to „noworodek zarejestrowany w USC” – nie ma terminacji ciąży.

Gerling Życie – grupowe ubezpieczenie na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – uffff ... 76 stron OWU, załączników i aneksów – to chyba najbardziej rozbudowana oferta, prawniczy „bełkot”, przez który chyba nawet święty nie przebrnie ... ale:
- dodatkowe ubezpieczenie szpitalne (jest ich kilka typów) – hospitalizacja co najmniej 5 dni, do tego świadczenia z tytułu operacji i rekonwalescencji, ale „świadczenia z tytułu niniejszego ubezpieczenia dodatkowego nie są wypłacane z tytułu zdarzeń, które zaistniały bezpośrednio bądź pośrednio wskutek ciąży, porodu, poronienia sztucznego lub samoistnego”; jednakże w innym rodzaju świadczeń szpitalnych z ograniczeń w wypłacie wyłączone zostają „ciąże wysokiego ryzyka”;
- dodatkowe ubezpieczenie urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu – gdzie „urodzenie dziecka – urodzenie żywe lub martwe potwierdzone aktem urodzenia wystawionym przez USC” – brak terminacji ciąży.

Ergo Hestia – OWU grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i ich rodzin „Hestia Rodzina” :
- leczenie szpitalne Ubezpieczonego – pobyt w szpitalu dłużej niż 4 dni – jednakże „odpowiedzialnością Ubezpieczyciela nie jest objęty pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z powodu ciąży (z wyjątkiem ciąży wysokiego ryzyka), usuwania ciąży (z wyjątkiem gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia kobiety), porodu (z wyjątkiem porodu patologicznego), połogu (z wyjątkiem niebezpiecznych dla życia kobiety komplikacji w okresie połogu)”;
- operacje, w tym ginekologiczne – jednakże ubezpieczeniem nie są objęte zabiegi związane z wyłyżeczkowaniem jamy macicy; są objęte natomiast operacje związane z ciążami wysokiego ryzyka – rozwiązanie ciąży wysokiego ryzyka, porody patologiczne;
- urodzenie martwego noworodka – „w przypadku urodzenia martwego noworodka Ubezpieczonego Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty Ubezpieczonemu świadczenia określonego w umowie ubezpieczenia. Roszczenie uwzględnia się, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane we właściwym USC, a Ubezpieczonemu został wydany akt urodzenia z odpowiednia adnotacją”.

PZU Życie – OWU grupowe na życie „Typ P” – zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. urodzenie martwego dziecka – zgłaszając roszczenie należy mieć akt urodzenia/zgonu – brak terminacji ciąży.

Jeśli macie jakiekolwiek info uzupełniające dotyczące powyższego proszę – wrzućcie je na stronę – to nie kosztuje wiele zachodu, a może komuś pomóc dotrzeć szybko do potrzebnych informacji.
Odpowiedz
#2
dzieki za ten spis - szkoda ze tylu nam takie info sa potrzebne, ale choc zadne pieniadze nam dzieci nie zwroca, to czasem sie moga przydac np. na nastepne badania...
raz jeszcze dzieki
anka
Odpowiedz
#3
Royal Życie – OW terminowego ubezpieczenia na życie „Bezpiecznie dzień po dniu”, w tym ubezpieczenie uzupełniające, w którym są świadczenia:
- na wypadek śmierci dziecka – gdzie Dziecko definiowane jest jako „dziecko własne Ubezpieczonego, które urodziło się po 20 tygodniu ciąży...”, a śmierć dziecka to „śmierć Dziecka Ubezpieczonego urodzonego po 20 tygodniu trwania ciąży, która nastąpiła po 24 godzinach od chwili urodzenia, potwierdzona aktem zgonu”, przy czym „Towarzystwo wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci świadczenia, jeżeli śmierć Współubezpieczonego (tu dziecka) stała się następstwem komplikacji stanu zdrowia Współubezpieczonego w związku z porodem”;
- na wypadek leczenia szpitalnego – pobyt w szpitalu musi trwać co najmniej 7 dni, przy czym „Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu umowy uzupełniającej, jeżeli pobyt w szpitalu Współubezpieczonego był, bezpośrednio lub pośrednio skutkiem ciąży, porodu siłami natury, połogu, zabiegów usunięcia ciąży i nimi spowodowanego leczenia – ograniczenie nie obejmuje zdiagnozowanej ciąży wysokiego ryzyka, porodu o przebiegu patologicznym oraz komplikacji połogu, stanowiących zagrożenie dla życia kobiety”.

Aspecta Życie – OWU grupowe „Samopomoc Rodzina”, gdzie zakres ubezpieczenia obejmuje:
- urodzenie martwego noworodka – „urodzenie się martwego dziecka Ubezpieczonego, potwierdzone aktem urodzenia, w którym Ubezpieczony jest wymieniony jako rodzic, z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe; Towarzystwo jest wolne od odpowiedzialności, jeżeli martwe urodzenie noworodka nie zostało zarejestrowane zgodnie z właściwymi przepisami”;
- pobyt w szpitalu – co najmniej 7 dni, przy czym „Towarzystwo ponosi odpowiedzialność w przypadku pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, spowodowanego zdiagnozowaną ciążą wysokiego ryzyka, porodem o przebiegu patologicznym, komplikacjami połogu stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia kobiety”.
Odpowiedz
#4
Eledhwen,

a ja mam info o Generali.

Klauzula dotyczaca urodzenia martwego dziecka nie stawia zadnych warunkow na czas trwania ciazy, jedyna rzecz, to trzeba pokazac akt urodzenia dziecka z adnotacja, ze urodzilo sie martwo.

Jesli ktos jest ubezpieczony przez pracodawce i to pradowca wybieral ubezpieczenie, czyli zakres pokrycia (tutaj indywidualnie kazdy wybiera, ile chce zaoferowac pracownikowm), to jedyny problem, czy ktos wybral to ryzyko (sorry za zawodowy zargon), czy nie.

Dziewczyny, moze kazdy wybierze jedna firme i napisze do niej maila, kto sie zglasza do pomocy Agacie?

Pozdrawiam,
Monika
Odpowiedz
#5
Cytat:[autor cytatu=eledhwen]
gdzie Dziecko definiowane jest jako „dziecko własne Ubezpieczonego, które urodziło się po 20 tygodniu ciąży...”, a śmierć dziecka to „śmierć Dziecka Ubezpieczonego urodzonego po 20 tygodniu trwania ciąży, która nastąpiła po 24 godzinach od chwili urodzenia, potwierdzona aktem zgonu”,

Przyjemnie to nie brzmi...
Jesli dziecko urodzilo sie przed 20tc, to dzieckiem nie jest...
Jesli urodzilo sie martwe albo zylo minutke, to...

A moze maja jeszcze inna klauzule dotyczaca martwych narodzin?

Monika
Odpowiedz
#6
No niestety - Royal ma własne definicje \"DZIECKA\" Sad ...
Odpowiedz
#7
Dziewczyny, ktora sie zglasza do jakiej firmy? No dalej... Wink

Zadna z nas nie chcialaby korzystac z takiego ubezpieczenia...

Ale tak sobie mysle, jak ktos ma samochod, to go ubezpiecza (bo musi), jak zdarza sie wypadek (czego nikomu nie zycze), to pierwsza mysl jest \"na szczescie mam ubezpieczenie\". Skorzystanie wtedy z odszkodowania jest pomoca.
Zadne pieniadze nie zrekompensuja nam straty spowodowanej smiercia dziecka.
Pieniadze z odszkodowania moga nam pomoc zdiagnozowac przyczyne poronienia, przygotowac sie do kolejnego macierzynstwa. \'Bezplatna\' sluzba zdrowia w tym kraju to mit - chyba nie trzeba nikomu tlumaczyc, dlaczego - badania \"wyciagaja\" niezla kase z kieszeni. Czesc z nas wie az za dobrze, jak niezla...

Planujac kolejna ciaze mysle o tym, czy sie nie ubezpieczyc od smierci dziecka, z wyszczegolnieniem sytuacji martwych narodzin. I bede wtedy szukac ubezpieczyciela, dla ktorego wiek ciazy nie ma znaczenia, gdzie wystarczy akt urodzenia/zgonu dziecka.
I nie jest to przygotowywanie sie na najgorsze...
A pieniadze, ktore pojda na skladke, jesli urodzi sie dziecko, nie zmarnuja sie, pojda na odszkodowanie dla jakichs innych rodzicow, ktorym zmarlo dziecko.

Pozdrawiam,
Monika
Odpowiedz
#8
Przepraszam dopiero teraz znalzlam apel o pomoc. :roll:
Ja moge pisac do firm.
Tylko szczerze mowiac, nie bardzo \"widze\" tresc. Czy ubezpieczycieli zapytamy o ich warunki w zakresie urodzenia martwego dziecka, zgonu dziecka i leczenia szpitalnego ciezarnych?
Czy nalezalo by od razu im wskazac (tym co to maja wlasne definicje dziecka :evil: ), ze dziecko jest dzieckiem od mometu poczenia?
A dodatkowe ubezpieczenie szpitalne wylaczajace ciaze i porod, to tak jakby ubezpieczyc samochod w autocasco, ale bez kradziezy i wypadkow na drodze, czyli np. na wypadek spadniecia drzewa podczas postoju....
na pewno bedziemy chcialy utrzymac mila atmosfere zapytania, czy chca byc przyjaznym towarzystwem, czy tez ewentualnie chca byc na tej drugiej liscie :?
poprosze o wskazowki
Odpowiedz
#9
Droga Kolejna Aniu Smile !!!
Ja myslę, że nie jestesmy w stanie wpłynąć na zmianę OWU - nawet Rzecznik Ubezpieczonych wypowiedziała się w tonie sugerującym, iż warunki ustalają sobie ubezpieczalnie jak chcą i jest to zgodne z prawem ...
Ale może warto by jednak wystosować pismo do ubezpieczalni, które mają własne definicje \"dziecka\" - ? Tylko, że musimy znać warunki ubezpieczeń - nie do wszystkich dotarłam - stąd apel ...
A jeśli pisma to czy indywidualne, czy w ramach stowarzyszenia ?
Pozdrawiam - Agata
Odpowiedz
#10
to tak, firmy nie zmienia OWU, bo ustalili je wlasnie po to, zeby nie skorzystalo za wielu..
indywidualnie mysle mozna popytac o warunki dotyczace urodzenia martwego i leczenie szpitalne,
a w ramach stowarzyszenia to juz do tych :evil: z wlasna definicja dziecka i pobytem szpitalnym bez ciazy i porodu.

w \"udanej\" ciazy lezalam tylko 3tygodnie w szpitalu i tydzien pologu,
to nie byl -pobyt w szpitalu? to co my robimy w tych szpitalach?
co maja powiedziec te, ktore musialy lezec w szpitalu prawie 9 miesiecy? byly na wakacjach z nogami w gorze? ale niepotrzebnie sie unosze..
Odpowiedz
#11
DZIEWCZYNY !
Do opisania pozostały Towarzystwa:
- Aegon
- Allianz Polska
- Benefia Życie
- Cardif Polska
- Commercial Union Polska
- Compensa Życie
- Concordia Capital
- Europa
- FinLife
- Inter-Życie
- MetLife
- Polisa Życie
- Pramerica Życie
- Prevoir Vie
- Sampo Życie
- Signal Iduna Życie
- Skandia Życie
- Universum - Życie
Czy któraś coś wie o ich OWU ?
... a może nie interesują Was Wasze prawa odnośnie ubezpieczeń ... może ten wątek bez sensu ...
Odpowiedz
#12
Eledhwen,

watek z sensem, tylko siedzi w nas homo sovieticus i myslimy, ze INNI ZROBIA. Nie zrobia. Big Grin

Glowa do gory, trzeba wierzyc, ze mala grupa pelnych poswiecenia osob jest w stanie zmienic ten swiat. Inny motor zmian nie istnieje.


A mi kolega podeslal warunki z Commercial Union Polska:

Warunki ogolne umowy dodatkowej ubezpieczenia ryzyka urodzenia sie martwego dziecka
par. 3.
Ochrona ubezpieczeniowa

1. Zdarzeniem ubezpieczeniowym objetym ochona w ramach umowy dodatkowej jest urodzenie sie martwego dziecka uczestnika.

2. Udzielana w ramach umowy dodatkowej ochrona ubezpieczeniowa polega na zobowiazaniu towarzystwa do zaplaty w przypadku urodzenia sie martwego dziecka uczestnika w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W DWUDZIESTYM PIĄTYM TYGODNIU CIĄŻY, swiadczenia ubezpieczenia rownego iloczynowi wskazanej w umowie dodatkowej sumy ubezpieczenia z tytulu urodzenia sie martwego dziecka oraz liczby dzieci, ktore w czasie jednego porodu urodza sie martwe.

3. Swiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 zostanie wyplacone jezeli urodzenie martwego dziecka zostalo zarejestrowane we wlasciwym Urzedzie Stanu Cywilnego, a uczestnikowi zostal wydany akt urodzenia z odpowiednia adnotacja.


Agatko, moze w pierwszym poscie obok firm powpisywac w nawiasie info typu \"wyplata odszk. od 25tc, akt urodzenia\", \"bez ograniczen, akt urodzenia\".

Dzieki za zalozenie tego watku, to jest wazne. Poronienie dotyka wielu spraw, to nie jest tak, ze jest to problem tylko kobiety i tego, zeby ona \'doszla do siebie\', \'uporala sie z tym\', \'przetrawila to w sobie\'. Poronienie jest problemem calego spoleczenstwa. W pewnym sensie dotyka kazdego, bo kazdy ma kogos w rodzinie, albo wsrod bliskich znajomych, kto przezyl poronienie. Jesli traktowac poronienie jako smierc dziecka - a tak na to patrzymy w wiekszosci - to dlaczego to nie ma odbicia w umowach ubezpieczeniowych? Bo taka mala strata? Bo taka niewazna?
Jesli sie same na takie traktowanie zgodzimy, to tak nas beda traktowac.
I dlatego dziekuje Tobie Eledhwen za ten watek, bo mowi on, ze nie chcesz, zeby poronienia, ktore wszystkie przezylysmy, potraktowac jako cos, co jest blahe i nieistotne.

Monika
Odpowiedz
#13
Dodam o Nationale Nederlanden. Mam tam ubezpieczenie indywidualne \"na życie i dożycie\". Jakieś dwa lata temu zaproponowano mi umowę dodatkową związaną z pobytem w szpitalu. Pobyt w szpitalu musi trwać min. chyba 5 dni (ewentualnie 4 - to z pamięci pisane) i wyklucza wszelkie pobyty związane z ciążą.
Odpowiedz
#14
witam,
dodam swoje doswiadczenia
AMPLICO
zrezygnowalam z uslug tej firmy wlasnie dlatego, ze maja bardzo duzo ograniczen w wyplacie swiadczen z tyt. pobytu w szpitalu
przebywalam w szpitalu przez 10 dni w zwiazku z infekcja organizmu po poronieniu
pomimo, ze powodem tak dlugiego pobytu byl stan mojego zdrowia, towarzystwo \"podciagnelo\" to po pobyt w szpitalu w zwiazku z poronieniem
COMERCIAL
jesli chodzi o pobyt w szpitalu maja tylko ograniczenie wynikajace z pobytu zwiazanego z porodem naturalnym
wiec wszystkie pozostale pobyty powinny sie kwalifikowac
czekam w tej chwili na ich decyzje (pobyt w szpitalu na zalozeniu szwu), napisze co z tego wyszlo...
PZU
bardzo wyrozumiali
kolezanka spedzila w szpitalu 6 m-cy ciazy i nie zakwestionowali wyplaty swiadczenia

pozdrawiam
Magda
Odpowiedz
#15
Zaisa i Miracolo - dziekujemy za zainteresowanie tematem Smile i za informacje - każda jest tutaj cenna.
Podciągam wątek wyżej - może jeszcze ktoś zechce podzielić się swoim OWU i dodać coś do tematu ?
Pozdrawiam - Agata
Odpowiedz
#16
znalazlam chwilke i wyslalam zapytania do kilku firm (od gory alfabetu Big Grin )
jak tylko odpowiedza, przekaze.
serdecznie pozdrawiam
Ania
Odpowiedz
#17
O !!! Smile wspaniale Aniu - a o co konkretnie zapytałaś ubezpieczalnie ?
Odpowiedz
#18
ależ proszę pierwsza odpowiedź firma AEGON:
\"uprzejmie informuję, iż w produktach oferowanych przez AEGON TU na Życie
S.A. zakresem ubezpieczenia objęte są następujące zdarzenia:

1) śmierć Ubezpieczonego
2) dożycie przez Ubezpieczonego 100 lat.

Jednocześnie pragnę poinformować, że wskazane przez Panią zdarzenia nie są
przedmiotem ubezpieczenia w dostępnych umowach dodatkowych.\"

zapytałam o szczegółowe warunki związane z urodzeniem dziecka (żywego, martwego), zgonem dziecka, pobytem w szpitalu - związanym z ciążą i porodem.
pierwsza firma odpadła, nie mają dodatków, liczy się tylko ubezpieczony - albo umrze albo będzie stary Big Grin
Odpowiedz
#19
TU na Życie EUROPA SA
Pobyt w szpitalu: Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z okolicznościami wskazanymi w OWU i ponadto: ..
3)ciążą, porodem lub poronieniem samoistnym bądź sztucznym (z wyjątkiem komplikacji w okresie połogu zagrażającym życiu kobiety) oraz leczeniem bezpłodności;
Urodzenie dziecka (w tym martwe) poświadcza skrócony akt urodzenie z USC- nie ma okreslenia dlugosci trwania ciąży.
Ubezpieczenie tylko pracownicze.
Odpowiedz
#20
witam,
potwierdzam, ze Commercial bez problemow wyplacil pieniadze za pobyt w szpitalu zwiazany z zakladaniem szwu
pozdrawiam
Magda
Odpowiedz
#21
Podczas dwukrotnego pobytu w szpitalu po poronieniu
otrzymałam pieniądze - każdy dzień 50zl.
Odpowiedz
#22
Halinko
gdzie jesteś ubezpieczona?

reszta firm do których wysłałam zapytanie wymownie milczy Sad
Odpowiedz
#23
A ja znów napisałam KOLEJNE pismo do Warty o wytłumaczenie skąd wzięli „magiczną” granicę 28 tygodni, od których dziecko jest dzieckiem ... ech – ignorowanie listów to ich sposób na dociekliwego klienta ... brak słów ... To chyba jeden z najgorszych ubezpieczycieli.
Odpowiedz
#24
Otrzymałam dziś pismo z Warty - odpowiedź na moje monity ... wielokrotne ...
Napisali - cytuję :

\"W związku z powyższym roszczeniem zgłoszonym w ramach umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie XXI-Rodzina potwierdzonej polisą (...) Oddziła Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. w Poznaniu uprzejmie informuje, iż ze względu na rodzaj sprawy pisma Pani zostały przekazane do Centrali Towarzystwa, do Biura Konsultantów Medycznych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania w nich zawarte.
O sposobie załatwienia sprawy zostanie Pani powiadomiona odrębnym pismem.\"

Koniec i kropka - czekamy dalej ...

Jutro zrobię skany pism i odp. Warty i prześlę na stronę.
Odpowiedz
#25
Jakiś czas temu otrzymałam ostateczne pismo z Warty w sprawie odszkodowania i częściowo wyjaśniające definicję zgonu noworodka i samego dziecka - wg Warty oczywiście - generalnie chce mi się śmiać z tego - ale pisać z nimi już nie zamierzam - to walenie głową w mur.
Sam Rzecznik Ubezpieczonych stwierdził, że jest to ich indywidualna sprawa jak traktują ubezpieczonych, więc co ja mogę.
Nadal nie mam dostępu do skanera, bo siedze w domu na L4. Treść pisma przepiszę poniżej :

Szanowna Pani

Na początku naszego pisma chcieliśmy Panią przede wszystkim przeprosić za niczym nieusprawiedliwione opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pisma kierowane do naszego Towarzystwa. Mamy nadzieję, że zechce Pani przyjąć nasze przeprosiny.

Poniżej chcieliśmy ustosunkować się do Pani wątpliwości dotyczących warunków zawartej umowy oraz interpretacji zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Warunki zawartej umowy ubezpieczenia grupowego potwierdzone polisą XXX w zakresie ochrony przewidują wypłatę świadczenia z tytułu powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku. W Pani przypadku nastapiło poronienie, które niewątpliwie jest traumatycznym przeżyciem, nie mniej jednak nie jest to zdarzenie, które spowodowane zostało wypadkiem. Zgodnie z definicją wypadku określoną w par. 1 ust. 2 pkt. 16) OWU za wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną - w przypadku poronienia brak jest działania czynnika zewnętrznego - jest to samoistny proces chorobowy pochodzenia wewnętrznego i dlatego też nie mogliśmy uznać zasadności świadczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Wszystkie zdarzenia objęte ochroną w ramach umowy ubezpieczenia jasno i precyzyjnie zdefiniowane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. W przypadku zgonu noworodka zostało to określone w par. 1 ust. 2 pkt. 10 ) OWU i zgodnie z nim za zgon noworodka uważa się zgon dziecka poczętego lecz nienarodzonego, jeżeli zgon nastąpił najwcześniej w 28 tygodniu ciąży oraz zgon dziecka, które przyszło na świat żywe i nie ukończyło 1 roku życia.

W Pani przypadku poronienie nastąpiło w 9 tygodniu ciąży i w związku z tym, że nastąpiło to przed 28 tygodniem ciąży, zgodnie z przytoczoną powyżej definicją, świadczenie z tytułu zgonu noworodka nie może być zasadne.

Podczas konstrukcji produktu ubezpieczeniowego na samym wstępie definiuje się zdarzenia objęte ochroną i na tej podstawie określa się poziom ryzyka ubezpieczeniowego i co za tym idzie wysokość składek za określone ryzyka. W przypadku ryzyka zgonu noworodka definicja została określona na bazie wiedzy medycznej oraz między innymi zapisów Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10).

Mając nadzieję, że nasze wyjaśnienia będą dla Pani satysfakcjonujące jeszcze raz chcielibyśmy przeprosić za długi okres oczekiwania na odpowiedź.

Pozostajemy z wyrazami szacunku

Dyrektor Biura Oceny Ryzyka - Krzysztof Korneluk
Konsultant Medyczny Oceny Ryzyka - dr Alina Goszczyk

..........

Tak więc dziewczyny - mamy nowy \"medyczny termin\" - zgon noworodka to zgon po 28 t.c. !
Przeleciałam całą tą Klasyfikację, na którą się powołują - nie ma tam żadnej wzmianki o długości trwania życia dziecka i jego klasyfikowania !
Brak słów.
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości