Przewożenie prochów, szczątek i zwłok
#1
USTAWA
z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(tekst jednolity)
Art. 8. 1. Przyjęcie zwłok do pochowania na cmentarz następuje po przedstawieniu dokumentów określonych w art. 11 ust. 5 i 9.
Art. 10. 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka);
2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
Art. 11. 1. Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.
5. (8 ) Jeden z egzemplarzy karty zgonu zawierający adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu, z zastrzeżeniem ust. 5a, przedstawia się administracji cmentarza w celu pochowania zwłok, drugi zaś służy do celów statystycznych.
5a. (9) W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 1, sporządzono kartę zgonu, dla celów określonych w ust. 5 nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
Art. 12. 1. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą być przechowywane także w kolumbariach.
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 14. 1. Przewóz zwłok i szczątków:
4. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:
1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;


ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 7 grudnia 2001 r.
w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2001 r.)
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 i Nr 120, poz. 1268 ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa pojęcie zwłok, sposób postępowania ze zwłokami i szczątkami, warunki ekshumacji oraz przewozu zwłok i szczątków.
§ 2. (1) Za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży.
§ 7. Zwłoki dzieci martwo urodzonych są chowane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy; na wniosek osób uprawnionych zwłoki te mogą być spopielone przez zakłady opieki zdrowotnej dysponujące odpowiednimi urządzeniami do tego celu.
§ 8. 1. Do postępowania ze szczątkami ludzkimi będącymi:
1) popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok,
- stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania ze zwłokami, z zastrzeżeniem ust. 2-6.
2. Do pochowania szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wymagana jest karta zgonu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Do pochowania szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, oraz szczątków będących popiołami powstałymi w wyniku spopielenia zwłok dzieci martwo urodzonych wymagane jest zaświadczenie stwierdzające ich pochodzenie, wystawione odpowiednio przez:
1) zarząd cmentarza - w przypadku szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
2) lekarza zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza wykonującego zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej - w przypadkach dotyczących szczątków niewymienionych w pkt 1.
4. Pochowanie sprowadzonych z zagranicy szczątków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, następuje na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy.
§ 10. Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi.
4. Szczątki pozostałe w wyniku spopielenia zwłok, przewożone na odległości określone w ust. 1 i 2, umieszcza się w urnie.
5. Przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków na odległość ponad 60 km zajmują się wyspecjalizowane podmioty.
Odpowiedz
#2
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 27 grudnia 2007 r.

w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich

(Dz. U. z dnia 31 grudnia 2007 r.)
§ 2. Wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, o wydanie pozwoleń i zaświadczeń zawiera następujące dane:


1) nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;


2) datę i miejsce zgonu;


3) miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;


4) miejsce pochówku;


5) środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;


6) nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.


2. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy.
Odpowiedz
#3
podlizna tyle znalazłam... niestety zagmatwane... nie znalazłam nic na temat przewożenia urny z prochami, raczej przepisy można interpretować tak, że są to szczątki i musi być specjalny pojazd typu karawan... może ktoś wie coś więcej i pomoże....
Odpowiedz
#4
USTAWA

z dnia 13 lutego 1984 r.

o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej.


Art. 26. 1. Konsul:


1) przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci, jeżeli osoby zawierające małżeństwo są obywatelami polskimi;


2) wydaje zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą;


3) pośredniczy w zgłoszeniu we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej faktu urodzenia lub zgonu za granicą;


4) przekazuje właściwym urzędom stanu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej protokoły o urodzeniach i zgonach, które nastąpiły na polskich statkach morskich i powietrznych oraz na okrętach wojennych i wojskowych statkach powietrznych;


5) przyjmuje oświadczenia o uznaniu dziecka;
Odpowiedz
#5
To trzeba czytać w całości i łącznie... inaczej się pogubisz.

Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU1...414&type=3

Art. 14. 31)

1. Przewóz zwłok i szczątków:

1) koleją, samolotami i statkami w granicach Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może nastąpić po uzyskaniu pozwolenia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

2. W przypadku przewożenia zwłok i szczątków poza granice Rzeczypospolitej Polskiej pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się po uprzednim przedłożeniu wymaganych dokumentów właściwej władzy państwa, na którego terytorium mają być one pochowane, jak również państw, przez których terytorium mają być przewożone, stwierdzających brak przeszkód do pochowania lub wwiezienia zwłok lub szczątków na terytorium danego państwa.

3. Przewóz zwłok i szczątków przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może nastąpić po uzyskaniu zaświadczenia wydanego przez polskiego konsula w państwie, z którego przewóz ten ma nastąpić, stwierdzającego brak przeszkód do wwiezienia zwłok i szczątków na terytorium innego państwa.

4. Na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania należy uzyskać:

1) pozwolenie starosty właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki i szczątki mają być pochowane; pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym;
2) zaświadczenie polskiego konsula, wydane po przedstawieniu pozwolenia, o którym mowa w pkt 1, stwierdzające, że zwłoki i szczątki mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Pozwolenia i zaświadczenia są wydawane na wniosek osób, o których mowa w art. 10 ust. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia albo zaświadczenia. W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej wymienionej w wykazie, o którym mowa w art. 9 ust. 3a, pozwoleń, o których mowa w ust. 1 i ust. 4 pkt 1, nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

6. Przewóz zwłok i szczątków odbywa się w warunkach zapewniających odpowiednie sanitarne i techniczne bezpieczeństwo przewozu.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb wydawania pozwoleń i zaświadczeń, w szczególności:

1) szczegółowy sposób i tryb postępowania w sprawach wydawania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w ust. 15,
2) wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwoleń oraz zaświadczeń, o których mowa w ust. 15,
3) wymagania sanitarno-techniczne, jakim powinien odpowiadać przewóz zwłok i szczątków
uwzględniając konieczność ochrony życia i zdrowia ludzi oraz poszanowania zwłok i szczątków.


Art. 20a.
1. Przepisy ustawy dotyczące pochówku i przewozu zwłok stosuje się odpowiednio do pochówku i przewozu szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.Rozporządzenia do ustawy


Rozporządzenie w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&m...9&ma=09807

Nie doczytałaś końca:

§ 6.

1. Przepisy rozporządzenia dotyczące wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich stosuje się odpowiednio do wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok.
2. Przewóz szczątków powstałych ze spopielenia zwłok, umieszczonych w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający ich poszanowanie.


Generalnie powszechna jest opinia, że prochów w urnie ograniczenia nie dotyczą http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/pel...kCzech.pdf

I należy zawsze rozróżnić konieczność posiadania zezwolenia na przewóz od spełniania samego warunku CZYM przewozić.

Dodatkowo urna może być traktowana jako ten szczelny pojemnik i nie wymagać specjalnego pojazdu.


Rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi
http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU2...783&type=2

Wyrywkowe cytowanie konkretnie paragrafu 10 i pod nim niektórych punktów paragrafu 11 raczej Ci nie posłuży odpowiednio:

§ 10.Przewożenie zwłok jest dozwolone specjalnie do tego celu przeznaczonymi środkami przewozowymi.
§ 11. 1.Zwłoki przewożone na obszarze państwa na odległość większą niż 60 km składa się w szczelnej drewnianej trumnie, wypełnionej warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę zamyka się w obecności powiatowego lub portowego inspektora sanitarnego, który następnie dokonuje jej opieczętowania. Trumnę umieszcza się na czas przewozu w szczelnie zamkniętym worku z nieprzepuszczalnego tworzywa sztucznego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Po dostarczeniu trumny na miejsce przeznaczenia worek zdejmuje się i spala.
2.Zwłoki wywożone za granicę Rzeczypospolitej Polskiej składa się w trumnie drewnianej wybitej blachą lub posiadającej wkład metalowy albo w trumnie metalowej. Dno trumny wypełnia się warstwą substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Trumnę umieszcza się w szczelnej skrzyni drewnianej, uniemożliwiającej przemieszczanie się trumny, lub w innym pojemniku, wykonanym z nieprzepuszczalnego materiału. Powiatowy lub portowy inspektor sanitarny może nakazać zastosowanie ponadto innych środków ostrożności przy przewozie zwłok, a w razie uznania, że podjęte środki są dostateczne, dokonuje opieczętowania trumny.
3.Po przewiezieniu zwłok na miejsce przeznaczenia zwłoki chowa się niezwłocznie bez otwierania trumny.
4.Szczątki pozostałe w wyniku spopielenia zwłok, przewożone na odległości określone w ust. 1 i 2, umieszcza się w urnie.
5.Przystosowaniem do przewozu zwłok i szczątków na odległość ponad 60 km zajmują się wyspecjalizowane podmioty.
Zwróć uwagę, że warunki czytane łącznie skupiają się na:
- rodzaju \"pojemnika\" przy przewozie zagranicznym i krajowym powyżej 60 km
- urnie dla prochów wprost dla powyższego
- wyspecjalizowanych podmiotach dla przewozu na odległosci powyżej 60 km
- przystosowaniu pojazdów dla innych niż prochy
- braku wymogów przystosowania pojazdów dla prochów wprost, jeśli są w szczelnym pojemniku (niekoniecznie urną zwanym)
- zezwoleniach na przewóz dla prochów analogicznych jak dla innych (bo chociażby zagraniczne tak samo muszą mieć zezwolenie i te powyżej 60 km samochodowym i wszystkie koleją itd.)
- i jeszcze raz: wymóg zezwolenia i to czym przewozimy, to dwie odbrębne sprawy.

Patrzysz, co wieziesz (zwłoki, szczątki, prochy), rodzaj transportu (samochód, kolej, statek, samolot), skąd/dokąd (kraj, zagranica) i jak daleko (powyżej i do 60 km). Wypadkowa dopiero Ci powie, czy musisz korzystać z karawanu (wyspecjalizowany środek transportu) i zakładu (podmiot wyspecjalizowany), w jakim pojemniku musisz przewozić i czy musisz mieć na sam przewóz zezwolenie inspektora sanitarnego.
Odpowiedz
#6
Amelio dziękuję bardzo w imieniu swoim i podlizny : )) faktycznie nie zauważyłam tego...

zacięcie mam, ale nie mam za dużo doświadczenia, i mam nadzieję, że podliźnie razem pomorzemy przejść prze zte trudne chwile....


generalnie sprawa dotyczy przewiezienia urny z prochami z UK do polski i pochowania....
Odpowiedz
#7
Dziewczyny jestescie Wielkie.... ja co prawda czytam i tyle ze sobie poczytalam , bo z moim kontaktowaniem od ponad miesiaca jest zle, to Lukasz zapene cos wyczyta..
Odpowiedz
#8
Jak z zagranicy, to najprościej może sobie zacznij czytanie od tego linka http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/ZN_T/pel...kCzech.pdf, bo bardziej po ludzku chyba jest, niż suche przepisy, a zagraniczny przewóz jest bardziej obwarowany zezwoleniami. No a ten link to właśnie o zagranicznych, choć nie tylko o prochach.
Odpowiedz
#9
Dzień dobry
Straciliśmy naszego maluszka w 12tc. Czy moge sam odebrać ciałko ze szpitala czy musi to zrobić zakład pogrzebowy?
Odpowiedz
#10
Michał81, bardzo mi przykro z powodu śmierci Twojego dziecka.
W kwestii odbioru ciała do pochówku musisz kontaktować się z samym szpitalem lub zakładem histopatologii/patomorfologii, gdzie być może wysłano ciało do badań. Różne są praktyki w różnych jednostkach - w jednych rodzice sami odbierają ciała, w innych wymagany jest udział zakładu pogrzebowego.
Odpowiedz
#11
Bardzo mi przykro z powodu straty Maluszka ...

Jeśli odbierasz sam, powinienieśmieć dowód osobisty, będzie spisywany protokół odbioru.

Ciałko mojego dziecka było w słoiczku z formaliną, tak włożyliśmy do urny, odbierałam w zakładzie histopatologii, sama , po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

W szpitalu powinienieś otrzymać Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, żeby zarejestrowacje w USC, z Aktem urodzenia (z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe) i fakturą z pogrzebu, możesz w Zusie złożyć wniosek i otrzymać zasiłek pogrzebowy.


Gdybyś potrzebowął podpowiedzi co do innych formalności to pytaj
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości