Decidua et villi placentarii udało sie na tej podstawie
#1
Witam

Dziewczyny czy komus udało sie ustalic płec na podstawie takiego tylko opisu badania i z adnotacja tkanek płodu w badanym materiale nie stwierdza sie.Dajcie jakas nadzieje,ze jeszcze pochowam moje dziecko?
Odpowiedz
#2
Witaj SoL
Bardzo mi przykro. Przytulam Cię mocno.
Który to był tydzień? Nie wiem może te linki Ci się przydadzą:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i...0010&min=1;
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?i...0111440853;
Odpowiedz
#3
10 tydzien,nie mineło jeszcze miesiąca od łyzeczkowania,ciaza obumarła,miałam silne bole,krwiaki,nie czekali az poronienie.
Odpowiedz
#4
SoL napisz list o wydanie ciałka dziecka do dyrekcji szpitala
Odpowiedz
#5
Sol bardzo mi przykro z powodu straty aniołka (*)
Przytulam mocno dużo sił

https://www.poronienie.pl/przyk_pismo.doc
Tutaj Sol jest potrzebne pismo do szpitala o wydanie karty zgonu z adnotacją o martwym urodzeniu

A tutaj jest podanie o wydanie ciałka dziecka do szpitala
https://www.poronienie.pl/przyk_pismo.doc


Istnieje prawo do uprawdopodobnienia płci dziecka


miona i nazwisko matki i ojca


Ordynator Oddziału

Nazwa oddziału
Nazwa szpitala
Adres


W dniu ………………… r. w Klinice ………………….. martwo urodzone zostało nasze dziecko.

Na podstawie ustawy o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986 r. (Dz. U. 1986 Nr 36 poz. 180) oraz wydanego do niego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2002 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, zwracamy się z prośbą o sporządzenie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka zgodnego ze wzorem zawartym w powyższym rozporządzeniu, które pozwoli nam na uzyskanie aktu urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu. Zgodnie z przepisami ustawy każde dziecko może zostać zarejestrowane w USC, bez względu na czas trwania ciąży, a szpital ma obowiązek w ciągu 3 dni przesłać do USC pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka.

W związku z obiektywną niemożliwością określenia płci dziecka przez szpital, zwracamy się z prośbą o zastosowanie procedury uprawdopodobnienia płci zaproponowanej przez Ministerstwo Zdrowia i wpisanie do karty zgonu naszego dziecka płci żeńskiej. (załącznik 1: List Ministerstwa Zdrowia (Biuro Praw Pacjenta) dotyczący \'uprawdopodobnienia płci\' przy pisemnym zgłoszeniu, gdy nie jest znana płeć dziecka.)

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na obawy, że w takiej sytuacji dochodzi do poświadczenia nieprawdy można dopisać zdanie, że \"Mimo pojawiających się obaw, taka procedura nie ma znamion poświadczenia nieprawdy przez lekarza\" (załącznik 2: List z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczący, czy wpisanie płci dziecka bez wykonania badania medycznego jest poświadczeniem nieprawdy.)

Brak pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka przez szpital do USC oraz brak informacji o płci dziecka na karcie zgonu uniemożliwia nam uruchomienie procedury pogrzebowej.

Liczymy na zrozumienie i wypełnienie wyżej wymienionych czynności ze strony szpitala, abyśmy mogli godnie pożegnać nasze dziecko.


Z poważaniem

Tutaj masz to pismo
Odpowiedz
#6
A tu Sol masz pismo do usc gdyby robili problemyAnna Kowalska Zabrze, 24.07.07
Jan Kowalski
zam. ul. Nowej 1 m. 2
12-345 Zabrze
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
W Rudzie Śląskiej
Ul. P. Niedurnego 46
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1986 r. o aktach stanu cywilnego (zwanej dalej “ustawą o asc”) wnosimy o sporządzenie aktu urodzenia naszego dziecka z adnotacją o jego martwym urodzeniu.

W dniu 12 lipca 2007 r. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej (zwanym dalej “szpitalem”) martwo urodzone zostało nasze dziecko, któremu zdecydowaliśmy się nadać imię Kinga.

Zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności art. 38 – 39 ustawy o asc oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2002 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka, szpital przesłał w dniu 20 lipca 2007 r. pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu. W dniu 23 lipca Kierownik tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego USC odesłał powyższe zgłoszenie z prośbą o uzupełnienie danych w nim zawartych, w szczególności danych o płci oraz wadze naszego martwo urodzonego dziecka.

W związku z obiektywną niemożliwością określenia płci dziecka przez szpital, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zastosowanie procedury uprawdopodobnienia płci i wpisanie do aktu urodzenia naszego dziecka płci żeńskiej.

Zaistniała problematyczna sytuacja wynika z luki w prawie, które nie przewiduje sposobu postępowania w sytuacji niemożliwości określenia płci martwo urodzonego dziecka. Wspomniane wyżej przepisy w sposób klarowny i jasny przyznają prawo do rejestracji, czyli wydania przez kierownika usc aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu, w sytuacji, gdy dziecko urodzi się martwe (art. 39 ust. 2 ustawy o usc). Jak to już zostało wskazane powyżej, w naszym przypadku bezspornym jest fakt, iż w dniu 12 lipca br. urodziło się martwo nasze dziecko. Fakt ten został potwierdzony także pisemnym zgłoszeniem urodzenia dziecka przesłanym przez szpital. Zatem przesłanki do dokonania rejestracji zostały spełnione.
Nie można pozbawić dziecka prawa rejestracji ze względu na niemożność określenia jego płci, tak jak nie można nikogo pozbawić podmiotowości prawnej ze względu na pewien etap jego rozwoju fizycznego. Takie stanowisko i wykładnię przepisów Konstytucji RP przedstawił także Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 maja 1997 r. (sygn. akt K. 26/96). Zgodnie z zasadą równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Odmowa wydania aktu urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu ze względu na niemożność określenia płci stanowiłoby nie tylko naruszenie przepisów ustawy o asc, ale także przepisów Konstytucji RP.

Należy także zauważyć, iż ustawodawca często, w celu uniknięcia takich sytuacji, nakazuje uzupełnianie pewnych danych, jeżeli nie są one możliwe do ustalenia. Jako przykład z samej ustawy o asc należy podać art. 50 (brak imienia), 52 ust. 3 i 4 (nieznane miejsce urodzenia dziecka), art. 67 ust. 2 (nieznajomość danych do aktu zgonu), art. 86 (niewymienienie ojca). Ponadto należy także wskazać par. 2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (“Akt zgonu osoby o nieustalonej tożsamości sporządza się na druku ustalonym dla aktu zgonu wpisując w poszczególne rubryki aktu dane, o których mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (....), zwanej dalej \'ustawą\', po wykreśleniu rubryk aktu, w których z braku danych nie można dokonać wpisu”).

Luka w prawie prowadzi do trudności w stosowaniu prawa, tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie. Rozwiązuje się je poprzez zastosowanie analogii, zarówno w odniesieniu do konkretnych przepisów prawa, jak i do zasad prawa.

Zgodnie z powyższym, w celu uzupełnienia powstałej luki powinna zostać zastosowana procedura uprawdopodobnienia płci.

Konieczność zastosowania powyższej procedury została potwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia (vide pismo z dnia 8 czerwca 2007, znak.: MZ-PR-024-6271-2/IT/06, które stanowi załącznik nr 1). Także Urzędy Stanu Cywilnego w Poznaniu i Szczecinie stosują już powyższą procedurę. Również Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, odnosząc się do sprawy określenia płci, zaproponował stosowanie powyższej procedury zmodyfikowa­nej o uwzględnienie czynnika statystycznego (vide punkt 5 i 6 pisma z dnia 7 marca 2007r., które stanowi załącznik nr 2) Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w ostatnim z dokumentów mowa jest o aktach urodzenia martwego dziecka, gdzie nie podano informacji o ciężarze urodzeniowym lub płci dziecka, co jasno wskazuje, iż w praktyce akty urodzenia są w takich sytuacjach wydawane.
Dodatkowo należy wskazać, iż akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu zastępuje akt zgonu tego dziecka. Zważywszy na treść par. 2 ust. 4 wspomnianego wyżej Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji można przyjąć, iż zasadne może być zastosowanie przyjętych tam rozwiązań w odniesieniu do tego aktu.
Powyższe wnioski w równym stopniu wynikają także z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r. (zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania), gdzie czytamy, iż „karta zgonu jest wypełniana dla 1) osób zmarłych, 2) dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży, na wniosek osób uprawnionych do pochowania”. W myśl art. 11 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych „do pochowania zwłok wymagane jest uprzednie stwierdzenie zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu, zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu”; zatem brak rejestracji urodzenia i zgonu dziecka uniemożliwia jego pochówek (potwierdza to także załączone pismo Rządowego Centrum Legislacji, punkt 2.), co jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Czyni także niemożliwym uzyskanie zasiłku pogrzebowego w ZUS, co w praktyce uniemożliwi nam skorzystanie z prawa do pochowania naszego dziecka.

Na marginesie należy także wspomnieć, iż z ogólnych reguł prawa wynika zasada rozstrzygania wszelkich wątpliwości w stosowaniu prawa na korzyść wnoszącego podmiotu.
Prosimy o pisemne ustosunkowanie się do niniejszego pisma.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Z poważaniem
Przysługuję Ci też zasiłek macierzyński
Odpowiedz
#7
SoL zbierz siłę i nie poddawaj się Ela Ci tu wszystko pięknie opisała.

Buziaki Elu :* dla Ciebie i Kamilka :*
Odpowiedz
#8
Dzis odebrałam szczatki w bloczkach wprawdzie tak jak napisali bez płodu, ale poszukam moze jakis zakład mi przebada.Chciałabym miec to juz za soba.Nie wiedziałam ze bedzie tak ciezko.na razie poszło bez problemow,jutro jade znalezc pracownie genetyczna :-)Trzymajcie sie cieplutko.W realnym swiecie nie dostałam wsparcia a w wirtualnym tak :-)Dziekuje ze jestescie.
Odpowiedz
#9
Trzymaj się i powodzenia SoL
Odpowiedz
#10
Sol jestem z tobą sercem i myślami modlę się za Ciebie
Przytulam dla aniołka (*)

Tu znalazłam najlepszą pracownie genetyczną

http://www.google.pl/url?sa=t&source=web...lw&cad=rja
Odpowiedz
#11
Ile dni przysługuje mi macierzynskiego ?Dziekuje za pomoc
Odpowiedz
#12
Chodziło mi o dni przepraszam niedopisałam
Odpowiedz
#13
8 tyg od czasu zakończenia ciąży
Odpowiedz
#14
Dzis dzwoniła Pani doktor moj aniołek byłby dziewczynką.Czekam na wynik ktory przyjdzie do mnie poczta.Od poniedziałku przygotowuje pismo do szpitala o korekte dokumentow.Do tej pory wszystko gładko poszło zobaczymy jak teraz bedzie
Odpowiedz
#15
SoL bardzo mi przykro z powodu straty Aniołka [*]
życze jednak cierpliwości w dążeniu do swojego celu, wierzę, że Ci się uda
bez problemów, daj znać jak Ci idzie
pozdrawiam
Odpowiedz
#16
Musze tylko odebrac aniołka do pochowku.mam wszystkie dokumenty zgody.Nie miałam trudnosci nigdzie szpital,zawiadomiłam z wyprzedzeniem wypisane były dokumenty czekały na mnie,czego Panie nie wiedziały dzwoniły do Urzedu.Były pod wrazeniem,pytały mnie sie i lekarz tez gdzie co załatwialam aby w przyszlosci sluzyc rada pacjentkom.A ja sie popłakałam podajac imie w Urzedzie stanu.tak mi było przykro.
Odpowiedz
#17
Tylko mi został akt urodzenia,to tylko papier ale jaki szczegolny dla mnie i mojego serca.Kilka razy w ciagu dnia na niego patrze nie wiem dlaczego :-(
Odpowiedz
#18
Oj \"trochę\" to uczucie bólu i tęsknoty potrwa SoL, ale dasz radę. Przytulam Cię mocno!!!
Odpowiedz
#19
Sol przytulam mocno
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości