Problemy z odszkodowaniem z ubezpieczenia grupowego PZU Życie
#51
Owlik, masz możliwośc zrobienia badań genetycznych i ustalenia płci Twojego dzieciątka (NAWET PO WIELU LATACH!)przesyłając (lub dostarczając osobiście) do badania tzn ARCHIWALNY !!! materiał z poronienia (kostki parafinowe), które należy uzyskac z zakładu patomorfologii, gdzie wykonywano badanie. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj: http://www.poronienia-genetyka.com.pl/index.php .
Ja takie badanie wykonałam, ponieważ szpital odmówił mi wpisania płci mojego aniołka (uprawdopodobnienie) - tym samym USC odmówił mi wystawienia aktu urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Sad
Odpowiedz
#52
U nas podobna sytuacja.Złożyliśmy dokumenty do PZU, odpoweidź odmowna. Właśnie napisałam odwołanie, jeśli ktoś potrzebuje wzór, to prześlę, mój mail: kalmaja@interia.pl
Odpowiedz
#53
Odmowa też powstała dzięki jednemu z forumowiczów za co dziękuję.
Odpowiedz
#54
Moim zdaniem argumentów przemawiających na naszą korzyść jest sporo.
1. zwróćcie uwagę na datę waszego przystąpienia do ubezpieczenia i datę wyjścia rozporządzenia, w naszym przypadku to rozporządzenie jeszcze nie istniało, więc jakim prawem powołują się na nie?

2. jakie były owu w momencie przystąpienia

Moim zdaniem (nie jestem prawnikiem, ale takie są logiczne argumenty) nawet jeśli oba poprzednie warunki nie zostały naruszone to i tak powoływanie się przez nich na to rozporządzenie i odmowy są bezpodstawne, bo:

3. rozporządzenie z 21.12.2006r. to zostało wydane na podstawie delegacji ustawodawczej zawartej w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i obowiązywać może wyłącznie w zakresie tej delegacji.
Przedmiotowe roszczenie nie stanowi dokumentacji medycznej. W związku z powyższym nie stosuje się do niego kryteriów określonych w załączniku do ww. rozporządzenia.

4. W obowiązującym obecnie systemie prawnym pojecie „urodzenie” odnosi się do wydobycia lub wydalenia z ustroju matki zarodka lub płodu niezależnie na jakim etapie ciąży do tego wydarzenia doszło, rozróżnia się jedynie urodzenie żywe i martwe.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka.
Nie ma tu żadnego rozróżnienia ze względu na wiek ciąży.
Ministerstwo Zdrowia od lat, konsekwentnie podaje taką właśnie wykładnię autentyczną.


5.Tytuł wypłaty świadczenia: „urodzenie martwego dziecka” potwierdza jedynie przedstawione roszczenia. Jedyna w polskich przepisach definicja legalna dziecka znajduje się w art. 2 ust. 1 ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. 2000, Nr 6, poz. 69). Zgodnie z nią, uznaje się za nie każdą istotę ludzką od poczęcia do uzyskania pełnoletniości.
Zatem bez względu na wiek, każde dziecko czy przed 22 tyg. ciąży, czy po 22 tygodniu jest dzieckiem, w związku z tym następuje sprzeczność, co do tytułu świadczenia i argumentacji odmowy jego udzielenia. Podważona została ww. ustawa.

6.Odmowna odpowiedź jest jednocześnie podważeniem ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz.1688 z późn. zm.), na podstawie której wydano akt urodzenia dziecka z adnotacją o śmierci, który PZU SA podważyło, jako niedotyczący osoby ludzkiej
Odpowiedz
#55
dzięki jednej z osob piszacych na forum( dziękujemy :lol: ) wklejam wzor odwolania do PZU
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TU wpisz Swoje dane

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.

Tu wpisz adres PZU

dotyczy: roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka, polisa nr –wpisz numer polisy


ODWOŁANIE

W związku z Państwa pismem nr …………………………. z dnia ………….. odmawiającym mi prawa do świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka, składam odwołanie od przedmiotowej decyzji oraz wnoszę o wypłatę należnego mi świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka zgodnie z warunkami Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typu P Plus potwierdzonego polisą ubezpieczeniową nr ………………..


UZASADNIENIE

W dniu …………. będąc w …… tygodniu ciąży urodziłam martwe dziecko w Szpitalu w … Powyższe zdarzenie zgłosiłam do Urzędu Stanu Cywilnego w … gdzie dziecko zostało zarejestrowane i otrzymałam akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone”. Ponieważ mój pracodawca - … miał zawarte w PZU na Życie SA Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze typu P Plus, gdzie jednym ze świadczeń przysługującym ubezpieczonym, czyli także mnie, było świadczenie z tytułu urodzenia martwego dziecka, wystąpiłam do Państwa z roszczeniem o wypłatę należnego świadczenia.

Niestety pismem z dnia ……….. odmówiliście mi Państwo prawa do wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka. Jako argument powołaliście się Państwo na zapisy Ogólnych Warunków Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Urodzenia Dziecka oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania. Na podstawie tych przepisów uznaliście Państwo, iż w moim przypadku nie miało miejsce urodzenie martwego dziecka, ale poronienie.

Taka argumentacja jest błędna i nie znajduje potwierdzenia w istniejącym stanie prawnym.

I. Państwa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typu P Plus oraz Ogólne Warunki Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Urodzenia Dziecka nie podają definicji „urodzenia martwego dziecka”. Jedynie § 4 OW Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Urodzenia Dziecka mówi, że zakres ubezpieczenia obejmuje urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane. Czyli mamy tu podany zakres ubezpieczenia – urodzenie martwego dziecka – oraz odwołanie do bliżej nieokreślonych przepisów dot. porodów i urodzeń.

II. Powołujecie się Państwo na rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej… Jeśli to ma być ten przepis, który dotyczy porodów i urodzeń, to znaczy, że chyba Państwo nie zadaliście sobie trudu przeczytania tego rozporządzenia. Rozporządzenie to, jak również załącznik do niego, dotyczy jedynie kryteriów oceny przy dokonywaniu wpisów do dokumentacji medycznej i w żadnym przypadku nie podaje definicji urodzenia martwego dziecka. Stosowane w tym załączniku rozróżnienie pomiędzy poronieniem a zgonem płodu zostało określone wyłącznie na użytek wpisów do dokumentacji medycznej i nie mogą być one interpretowane jako obowiązujące definicje prawne.

III. W istniejących przepisach dotyczących porodów i urodzeń pojawia się termin „urodzenie martwego dziecka” jednakże nie ma tam zawężenia tej definicji jedynie do urodzenia martwego dziecka w co najmniej 22 tygodniu ciąży. Dlatego należy uznać, iż termin ten oznacza każde urodzenie martwego dziecka, niezależnie w którym tygodniu ciąży ono nastąpiło.Do wspomnianych przepisów dotyczących porodów i urodzeń należy uznać:
1) Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka – która w art. 2 określa, że „dzieckiem jest każda istota ludzka od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”
2) Ustawę Prawo o Aktach Stanu Cywilnego – która w art. 38 mówi, iż „jeśli dziecko urodziło się martwe to zgłoszenia takiego zdarzenia dokonuje się do USC w ciągu 3 dni”
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka – które w § 4 określa termin zgłoszenia do USC urodzenia martwego dziecka w ciągu 3 dni od dnia urodzenia
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi – które w § 2 mówi, iż „za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży” Żaden z tych powołanych przepisów nie wprowadza uznania, za dziecko martwo urodzone, tylko tych dzieci które zmarły po 21 tygodniu ciąży. Wprost przeciwnie - dotyczą one wszystkich dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży - co zostało chyba najwyraźniej podkreślone w ostatnim rozporządzeniu.

IV. Po zgłoszeniu faktu urodzenia martwego dziecka otrzymałam z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” co dodatkowo potwierdza fakt nie rozróżniania przez obowiązujące przepisy prawne momentu, od którego uznaje się, że dziecko jest martwo urodzone. W ten sposób wypełniłam Państwa wymóg zawarty w Ogólnych Warunkach Dodatkowego Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Urodzenia Dziecka dotyczący zarejestrowania urodzenia. Gdyby zaprezentowana przez Państwa argumentacja miała jakiekolwiek oparcie w przepisach prawa to nie otrzymałabym aktu urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” bo przecież w Państwa opinii za takie dziecko uznaje się jedynie urodzone po 21 tygodniu ciąży.


Powyższe argumenty wyraźnie wskazują, iż termin „dziecko martwo urodzone” nie został w świetle prawa uzależniony od czasu trwania ciąży i dotyczy wszystkich zmarłych dzieci. To oraz fakt zarejestrowania urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego spełniają wymogi zawarte w Państwa owu, co dowodzi, że Państwa decyzja pozbawiona była podstaw prawnych.


W świetle powyższego wnoszę o wypłatę należnego mi świadczenia. W przeciwnym wypadku podejmę wobec Państwa stosowne kroki prawne.z poważaniem

XYZ
Odpowiedz
#56
Witam, wielkie dzięki za wzór odwołania, nie muszę chyba pisać, że jesteśmy z mężem w takiej samej sytuacji (jakaś paranoja), cieszę się, że powstał ten wątek i że znalazło się parę osób drążących temat. Myślę, że PZU znajdzie się w kropce i będzie musiał uznać nasze roszczenia.
Odpowiedz
#57
witam wszystkich, dziś otrzymaliśmy odmowę wypłaty świadczenia z PZU (Gdynia). Właśnie napisałam odwołanie od ich decyzji, po czym weszłam na forum..... i znalazłam gotowca. Dzięki Madasiu, szkoda tylko,że musiałam się namęczyc sama, no ale widocznie tak już musiało byc. Mam nadzieję, że nasza walka zakończy się powodzeniem, czego wszystkim Aniołkowym Mamom życzę i pozdrawiam
Odpowiedz
#58
Bardzo dziękuję za gotowca i pozdrawiam
Odpowiedz
#59
Ok zdecydowalismy się rejestrować Zenusia i spróbować z PZU bo jednak karencja nas nie obowiązuje do końca (przy podpisaniu pierwszej umowy - rozpoczęcie ubezpieczenia przez większą grupę karencje są anulowane).
Dziś telefon do przedstawiciela PZU zakładającego polisę i jakiś bełkot, że na pewno nic nie dostaniemy bo muszą być zwłoki... przynajmniej tyle przekazał mi mąż po rozmowie z miłą panią. Ją pominiemy.

Moje pytanie, wszędzie jest informacja o konieczności rejestracji w ciągu 3 dni (porażka!) Zabieg miałam w czwartek późnym wieczorem więc juz minął prawie tydzień. Czy mamy jeszcze szanse na rejestracje małego??
Jutro dzwonie do USC, ale być może pomoże mi w tym info, że gdzieś komuś zrobili to bez łaski po tym terminie.
Odpowiedz
#60
obowiązek rejestracji w ciągu 3 dni dotyczy wyłącznie szpitala, a nie Ciebie.Ja zarejestrowałam Adasia w USC dopiero po 7 miesiącach od urodzenia, ponieważ tak długo walczyłam ze szpitalem o wydanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka. I tu niestety był największy problem, bo szpital nie chciał wydac tego dokumentu, a jak wydał, to błędnie wypełniony, z adnotacjami o nieznanej płci, o poronieniu, co skutecznie utrudniało rejestrację w USC. Szpital MA OBOWIĄZEK wydac ten dokument i tylko świadomosc tego oraz upór i determinacja, a także wsparcie Madasi sprawiło, że w końcu się udało... życzę powodzenia i wielkich pokładów cierpliwości, ale warto zawalczyc... nie poddawaj się owliku, trzymam kciuki
Odpowiedz
#61
Dzięki serdeczne za tą informacje!!!! Dziś przy odbieraniu wypisu zapytałam o to i sekretarka wiedziała o co chodzi, powiedziała ze bez problemu i żeby sie skontaktować z lekarzem prowadzącym, albo położną, która była przy zabiegu. Moim lekarzem, prowadzącym ciąże, akurat lekarzem, który miał dyżur i wykonywał zabieg jest jedna osoba, więc myślę, że pójdzie gładko. Zresztą sam mi polecił tą stronę, zaraz jak się dowiedzieliśmy, że to już koniec, więc tylko do siebie może mieć pretensje Wink

Właśnie rozmawiałam z M. na temat imienia. Lekki dylemat. \'Roboczo\' zaraz po pierwszym usg jeszcze długo przed poznaniem płci i wybraniem imienia nazwaliśmy dzidzie Zenek. Płci na usg nie zdążyliśmy poznać ... i jeśli lekarz przystanie na uprawdopodobnienie płci metryczka będzie na Zenusia. Nic innego nam juz nie pasuje. A niech sobie gadają co chcą Wink /swoją drogą ciekawe co by było jakbym urodziła w terminie Wink /

Jeszcze raz wielkie dzięki!!!!
Czekam na pomyślne info z odwołań!!!
Odpowiedz
#62
Witam
Serdecznie dziękuję za wątek o PZU i problemach z odszkodowaniem dla Aniołkowych Rodziców.
Madasia, dzięki za info na @.


pozdrawiam serdecznie wszystkich
Odpowiedz
#63
Właśnie dziś otrzymaliśmy z mężem pismo z PZU o odmowie wypłacenia świadczenia z tytułu dziecka martwo urodzonego. Kropka w kropkę takie same jak osobu tu piszące.

Naprawdę ręce opadają. Nasz synek wg dokumentów ze szpitala urodził się w 22tc. Szpital od razu wystawił dokumenty (gdzie była wpisana płeć) z którymi w tym samym dniu mąż pojechał do USC i otrzymaliśmy akt urodzenia martwego dziecka. Na tej podstawie dziecko pochowaliśmy. Nie mieliśmy nawet wyboru, poprostu w szpitalu stwierdzono ze musimy synka odebrać, zarejestrować i pochować.

Teraz otrzymuję takie pismo i normalnie płakać się chce. To już nie chodzi o te pieniądze bo one mi szczęścia nie dadzą ale czuję się oszukana.
Na pewno skorzystam z wzoru na złożenie odwołania.

W mojej decyzji o odmowie jako jedyna droga odwoławcza jest podany sąd ale to już mi sie wydaje całkiem sprzeczne z przepisami prawa.
Odpowiedz
#64
Frauka,czegos tu nie rozumiem,
Wasz Synek urodzil sie w 22tc. A PZU odmawiajac wyplaty odszkodowania pisze,ze ciaza trwala krocej niz 22 tygodnie. ( oczywiscie robi to NIEZGODNIE z PRAWEM :twisted: )
Mozesz przytoczyc te odmowe?
Odpowiedz
#65
PZU Życie SA Punkt Obsługi Klienta Gdynia uprzejmie informuje, że wypłata świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka Jakuba Kxxxx w dniu 15.11.2009 roku nie może być dokonana.

Umowa ubezpieczenia wg polisy nr xxxxxxxxxx została zawarta na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego Typ P Plus zatwierdzonych uchwałą nr UZ/302/2007 Zarządu PZU Życie SA z dnia 26.06.2007 roku oraz na zasadach zawartych w Dodatkowym Ubezpieczeniu Grupowym na Wypadek Urodzenia Dziecka, gdzie zgodnie z & 4 ust. 2 zakres ubezpieczenia obejmuje zaistniałą w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA urodzenia martwego dziecka w rozumieniu przepisów dot porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane.
Z przedstawionych przez Panią dokumentachi medycznej wynika, że poronienie nastąpiło w dwudziestym drugim tygodniu ciąży, co zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega odpowiedzialności PZU Życie SA.
W związku z powyższym świadczenie nie przysługuje.

Informujemy, że powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia albo wg przepisów o właściwości ogólnej.


Do wniosku o wypłatę świadczenia był oprócz aktu z USC dołączony wypis ze szpitala gdzie mieli info o 22tc. Wypis był dołączony celem otrzymania pieniędzy za sam pobyt w szpitalu. Ale jak czytam Wasze wypowiedzi to PZU i tak by sobie zażyczyło takiego dokumentu.

Naprawdę ja tu czegoś nie pojmuję. Szpital od razu wystawił mi dokument do USC ponieważ jak to lekarka powiedziała synek był już ukształtowanym człowiekiem i nie mogli z nim z robić niewiadomo co. USC zarejestrował synka, pochowaliśmy go normalnie z księdzem, ZUS wypłacił zasiłek pogrzebowy. Nawet nie sądziłam że ze strony PZU Życie otrzymam odmowę. Jaka byłaby różnica gdyby dziecko miało 23 tygodnie?
Odpowiedz
#66
Są, krótko mówiąc, bezczelni. Na moje, bez żadnego wahania, powinnaś pisać odwołanie. Może chcą zniechęcić... odstraszyć sądem itd, a może ciemna, nieświadoma swoich praw kobita da spokój, my będziemy parę tys, do przodu, a ona nadal będzie nam grzecznie składki przelewać. Może masz im jeszcze wysłać kiedy miałaś miesiączkę, owulacje i jaki jest rzeczywisty wiek ciąży??
Piszących te odmowy chyba faktycznie nigdy żadne nieszczęście nie dotknęło...

Druga strona, chyba przy takiej fali odmów faktycznie powinna się odbyć jedna bezprecedensowa sprawa sądowa, w której sąd, a nie my pisemkami potwierdzi słuszność przepisów i bezzasadność odmów PZU. Inaczej walka na podania/odwołania będzie trwać w nieskonczonosc....
Odpowiedz
#67
Frauka,
zwroc uwage,ze jest roznica w pismie jakie otrzymalas , a jakie otrzyamly innye osoby, ktore swoje dzieci stracily przed 22 tygodniem ciazy. Ze wzgledu na fakt,ze Wasz synek jest z 22tygodnia, Nie mozna w odmowie przytoczyc zapisow rozporzadzenia o dokumentacji medycznej, bo wyszlaby bzdura.....Tu bardziej chodzi o fakt,ze w wypisie ze szpitala masz wpisane poronienie i ktos ,kto pisal te odmowe, nie mial zadnych argumentow w postaci przepisow...Bo jak rozumiec ten tekst bez podstawy prawnej:

\"Z przedstawionych przez Panią dokumentachi medycznej wynika, że poronienie nastąpiło w dwudziestym drugim tygodniu ciąży, co zgodnie z obowiązującymi przepisami nie podlega odpowiedzialności PZU Życie SA.
W związku z powyższym świadczenie nie przysługuje.\"
?

Moze wraz z pismem do PZU ZYCIE napiszesz skarge z prosba o interwencję Rzecznika Ubezpieczonych - moze byc to bardziej skuteczne dzialanie
Odpowiedz
#68
Przepraszam za wyrażenie, ale kogoś chyba porąbało w tym PZU.
Frauka, strasznie Ci współczuję.
A ci z PZU chyba nie mają pojęcia, że zaznacza się pełne tygodnie ciąży, czyli Wasz 22tc upłynął. No co za debile.
Odpowiedz
#69
Ja tego nie pojmuję. Na cmenatarzu jest grób dziecka, z wypisanym imieniem i nazwiskiem a PZU próbuje mi wmówić że dziecka nie urodziłam. Paranoja.
Odpowiedz
#70
Witam ponownie
W dniu dzisiejszym kontaktowałam się ze znajomą, która de facto pracuje w PZU i poinformowała mnie, że nie mam szans wraz z mężem na odszkodowanie z tytułu urodzenia się dzieciątka martwego. Moja ciąża zakończyła się w początkach 17 tygodnia i w związku z tym nie należy nam się odszkodowanie. Ich zdaniem właśnie od grudnia (i tu potwierdzają się przypuszczenia kilku z Was) Pan prezes PZU wprowadził sobie, bez naszej wiedzy jakieś wewnętrzne zarządzenia i zaostrzenia w tym zakresie, co z niedorzeczność. :x
Przecież w OWU nie ma ani jednego zdania o terminie/wieku ciąży i w ogóle jakim prawem żądają od nas dokumentacji medycznej ze szpitala, skoro o tym również ani słowa nie ma.

Może ma ktoś jakiś pomysł w tej materii bo ja już opadam z sił i kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać.??? :\'(
Co prawda czekamy teraz na decyzję odmowną bo taka też się już kroi.
Znajoma ma jeszcze jutro dowiedzieć się czy są i ewentualnie jakie szanse jeśli chodzi o odwołanie się od ich decyzji. Gdy będę już coś wiedziała, dam znać.

pozdrawiam wszystkich serdecznie
Monika
Odpowiedz
#71
No dokładnie. Co mnie interesują przepisy wewnętrzne wprowadzone na dodatek w grudniu.

W dodatkowych warunkach umowy pisze:
§ 4
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia
zaistniałe w okresie odpowiedzialności PZU Zycie SA:
1) urodzenie się dziecka,
2) urodzenie martwego dziecka w rozumieniu przepisów
dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało
zarejestrowane.

Co to za przepisy dot porodów i urodzeń to ja nie mam pojęcia. Wie ktoś?
W załączniku do rozporządzenia MZiOS z dnia 25 kwietnia 1994 znajduje się ponoć definicja martwo urodzonego dziecka. Zna ktoś ten zapis?

Czym się różniło moje dziecko od 23 tygodniowego? Normalnie go urodziłam, z oxytocyną, parciem. Pielęgniarka synka ochrzciła. Jakoś w szpitalu dziecko zostało potraktowane jak dziecko. A PZU mądrzejsze. Normalnie wyć się chce. Trzeba ich pozwać jeszcze o straty moralne, bo zmuszają mnie żebym jeszcze raz rozpamiętywała to wszystko a ja chcę wreszcie spać spokojnie Sad
Odpowiedz
#72
Frauka, my jako matki wiemy doskonale o co chodzi.
Natomiast, jeśli chodzi o firmy ubezpieczeniowe( i nie chodzi tu tylko o PZU), tak własnie działają, żeby opóźnić wypłatę zasiłku, lub też żeby osoba ubiegająca się o wypłatę dała sobie spokój; dostanie takie pismo odmowne, i nie będzie się odwoływać. O to firmom chodzi. Wcześniej Madasia zamieściła wzór pisma, przeczytaj, może skorzystasz.
My (przez takie skandaliczne zachowanie się różnych firm), mamy szarpnięte nerwy, a firmy zacierają rączki, że są naiwni ludzie.
Nie ma czegoś takiego, jak wewnętrzne ustalenia, umowa nie ma prawa zmienić się w trakcie jej trwania.
Pozdrawiam.
Odpowiedz
#73
KOLEJNY WZOR


Wklejam wzor odwolalnia dla meza w sprawie odmowy wyplaty
Do wykorzystania- prywatnie na wlasny uzytek...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Tu wpisz Swoje dane(adres)

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Oddział ……….
Wpisz adres


dotyczy: roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka, polisa nr P/1969 zdarzenie z dnia ………………


ODWOŁANIE

W związku z Państwa pismem nr ……………. z dnia …………. odmawiającym mi prawa do świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka, składam odwołanie od przedmiotowej decyzji oraz wnoszę o wypłatę należnego mi świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka zgodnie z warunkami Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typu P potwierdzonego polisą ubezpieczeniową nr P/1969.


UZASADNIENIE

W dniu ………… moja żona …………….., będąc w …… tygodniu ciąży urodziła martwe dziecko w Szpitalu w … Powyższe zdarzenie zgłosiłem do Urzędu Stanu Cywilnego w … gdzie dziecko zostało zarejestrowane i otrzymałem akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone”. Ponieważ mój pracodawca - … miał zawarte w PZU na Życie SA Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze typu P, gdzie jednym ze świadczeń przysługującym ubezpieczonym, czyli także mnie, było świadczenie z tytułu urodzenia martwego dziecka, wystąpiłem do Państwa z roszczeniem o wypłatę należnego świadczenia.

Niestety pismem z dnia ………… odmówiliście mi Państwo prawa do wypłaty świadczenia z tytułu urodzenia martwego dziecka. Jako argument powołaliście się Państwo na zapisy Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego tupu P oraz bliżej niesprecyzowanych przepisów rzekomo zgodnie z którymi urodzenie martwego dziecka przed 23 tygodniem ciąży nie podlega odpowiedzialności PZU Życie są.

Taka argumentacja jest błędna i nie znajduje potwierdzenia w istniejącym stanie prawnym.

I. Państwa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typu P nie podają definicji „noworodka martwo urodzonego”. Jedynie § 5 ust.1 mówi, że zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu noworodka martwo urodzonego w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń, jeżeli urodzenie zostało zarejestrowane. Czyli mamy tu podany zakres ubezpieczenia – urodzenie martwego dziecka – oraz odwołanie do bliżej nieokreślonych przepisów dot. porodów i urodzeń.

II. Nie podajecie Państwo na jakie przepisy dot. porodów i urodzeń powołujecie się. Poniekąd nie dziwi mnie to, gdyż żadne z istniejących przepisów nie określają od którego tygodnia ciąży możemy mówić o dziecku martwo urodzonym i tym bardziej żaden przepis nie określa, że za takie uznajemy jedynie dzieci martwo urodzone w co najmniej 23 tygodniu ciąży.

III. W istniejących przepisach dotyczących porodów i urodzeń pojawia się termin „urodzenie martwego dziecka” jednakże nie ma tam zawężenia tej definicji jedynie do urodzenia martwego dziecka w co najmniej 23 tygodniu ciąży. Dlatego należy uznać, iż termin ten oznacza każde urodzenie martwego dziecka, niezależnie w którym tygodniu ciąży ono nastąpiło.
Do wspomnianych przepisów dotyczących porodów i urodzeń należy uznać:
1) Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka – która w art. 2 określa, że „dzieckiem jest każda istota ludzka od chwili poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”
2) Ustawę Prawo o Aktach Stanu Cywilnego – która w art. 38 mówi, iż „jeśli dziecko urodziło się martwe to zgłoszenia takiego zdarzenia dokonuje się do USC w ciągu 3 dni
3) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2.02.2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka – które w § 4 określa termin zgłoszenia do USC urodzenia martwego dziecka w ciągu 3 dni od dnia urodzenia
4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2001 w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi – które w § 2 mówi, iż „za zwłoki uważa się ciała osób zmarłych i dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży”
Żaden z tych powołanych przepisów nie wprowadza uznania, za dziecko martwo urodzone, tylko tych dzieci które zmarły po 22 tygodniu ciąży. Wprost przeciwnie - dotyczą one wszystkich dzieci martwo urodzonych, bez względu na czas trwania ciąży - co zostało chyba najwyraźniej podkreślone w ostatnim rozporządzeniu.

IV. Po zgłoszeniu faktu urodzenia martwego dziecka otrzymałem z Urzędu Stanu Cywilnego akt urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” co dodatkowo potwierdza fakt nie rozróżniania przez obowiązujące przepisy prawne momentu, od którego uznaje się, że dziecko jest martwo urodzone. W ten sposób wypełniłem Państwa wymóg zawarty w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego typu P dotyczący zarejestrowania urodzenia. Gdyby zaprezentowana przez Państwa argumentacja miała jakiekolwiek oparcie w przepisach prawa to nie otrzymałbym aktu urodzenia z adnotacją „dziecko martwo urodzone” bo przecież w Państwa opinii za takie dziecko uznaje się jedynie urodzone po 22 tygodniu ciąży.


Powyższe argumenty wyraźnie wskazują, iż termin „dziecko martwo urodzone” nie został w świetle prawa uzależniony od czasu trwania ciąży i dotyczy wszystkich zmarłych dzieci. To oraz fakt zarejestrowania urodzenia w Urzędzie Stanu Cywilnego spełniają wymogi zawarte w Państwa owu, co dowodzi, że Państwa decyzja pozbawiona była podstaw prawnych.


W świetle powyższego wnoszę o wypłatę należnego mi świadczenia. W przeciwnym wypadku podejmę wobec Państwa stosowne kroki prawne.z poważaniem

-------------------------------------------------------------------------------------------------


Jesli ktos ma jakies uwagi co do tresci, prosze o wpis...
Odpowiedz
#74
Witam
Madasia, wzór jest super tylko może coś jeszcze o tym rozporządzeniu z 21.12.2006r., na które de facto PZU powołuje się prawie w każdym przypadku pisząc odmowę.
Przecież zostało wydane na podstawie delegacji ustawodawczej zawartej w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i obowiązywać może wyłącznie w zakresie tej delegacji.
Przedmiotowe roszczenie nie stanowi dokumentacji medycznej. W związku z powyższym nie stosuje się do niego kryteriów określonych w załączniku do ww. rozporządzenia.

pozdrawiam
monika
Odpowiedz
#75
Lepiej bym tego nie ujęła!!
Ja nadal czekam na pismo z PZU, już trzeci tydzień...
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości